Αρχική

Η Ιστορία των χωρών της Ανατολικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Τα ζητήματα της εθνικοποίησης, της συγκρότησης των εθνικών κρατών στην περιοχή – μια διαδικασία που διαρκεί μέχρι και σήμερα – οι συγκρούσεις που εμφανίστηκαν μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989, αλλά και η οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική διαφοροποίηση του γεωγραφικού αυτού χώρου, δημιούργησαν τις συνθήκες παραγωγής ιστοριογραφικών λόγων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές προσλήψεις του ιστορικού παρελθόντος, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Δίπλα στις παραδοσιακές ιστοριογραφικές θεματικές (εθνική και κοινωνική συγκρότηση, ιστορία των ιδεών, εκσυγχρονισμός-εκδυτικισμός) προστίθενται νέες (μειονοτικά ζητήματα, έμφυλες ταυτότητες, εμφύλιες συγκρούσεις, σχέσεις θρησκείας και πολιτικής, η διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας κλπ).

Είναι λοιπόν αναγκαίο με βάση τις πιο σύγχρονες τάσεις στην σύγχρονη ιστοριογραφία (της Πολιτικής Ιστορίας, της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, της Πολιτισμικής ιστορίας, της Διανοητικής Ιστορίας και της Προφορικής ιστορίας) και τις αντίστοιχες μεθοδολογικές κατευθύνσεις να συντονιστούν ερευνητικά προγράμματα, να επιχειρηθεί μια διάχυση της επιστημονικής γνώσης σε ευρύτερα ακροατήρια, να αξιοποιηθεί ένα ευρύτερο επιστημονικό δυναμικό, και όχι αποκλειστικά ιστορικών,  για την κατανόηση, ερμηνεία αλλά και αξιολόγηση αυτών των νέων δυναμικών εξελίξεων που αλλάζουν τη σχέση μας με το ίδιο το ιστορικό παρελθόν και το ανανοηματοδοτούν.

Οι παραπάνω θεματικές, ως ερευνητικά πεδία και ερωτήματα, υπήρξαν η βασική αιτία για την ίδρυση ενός εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στόχοι Εργαστηρίου

Στους στόχους του «Εργαστηρίου Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανάδειξη των σύγχρονων θεωρητικών και μεθοδολογικών τάσεων, που μπορούν να συμβάλουν στη συγκρότηση νέων γνωστικών πεδίων, θεωρητικών προσεγγίσεων και αποτελεσματικών μεθοδολογικών εργαλείων σε θέματα Ιστορίας της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Αποτύπωση και συστηματοποίηση του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται από πανεπιστημιακά, ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εστιάζουν σε θέματα Ιστορίας της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Δημοσιοποίηση της γνώσης μέσα από τη διοργάνωση ακαδημαϊκών δράσεων, επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
  • Διάχυση της γνώσης μέσα από εκδόσεις συλλογικών τόμων, μονογραφιών, επιστημονικών άρθρων, επιστημονικών επετηρίδων και περιοδικών και κάθε μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών απόψεων και ερευνητικών πορισμάτων.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας με πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφή επιστημονικά αντικείμενα και στόχους με σκοπό τη ανάληψη κοινών ερευνητικών δράσεων και τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων διεπιστημονικού διαλόγου για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης
  • Εξωστρεφή δράση και συνέργεια με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις με στόχο την από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
  • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.